افزایش دهنده تعداد

1394/05/15

بی‌تحرکی اسپرم

در مردان تعداد طبیعی اسپرم، 40 میلیون در میلی‌لیتر و بیشتر می‌باشد. با کاهش این مقدار احتمال حامله شدن خانم کاهش می‌یابد آنچه اهمیت دارد فقط […]